بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده ست

  • ​​
    گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار
  • چون شاخ نو بریده، ندارم خبر هنوز ...
  • ندارم خبر هنوز

 

/ 2 نظر / 63 بازدید
آسمان خدا

خوب باشی :)

.....

وخواست با تو بماند سفر اجازه نداد قضا کـــنار می‌آمــد قدر اجــازه نداد پرنده خواست اجاره نشين شود تا شوق عيال وار بماند ســــــفر اجازه نداد به قلهء تو دوگز راه داشت کوه نورد رسيد بهمن از آن بيشتر اجازه نداد تو ماه بودی و او حوض شب نشين حياط دلش تپيد وضوی سحر اجازه نداد و خواست‌دوست‌بدارد‌تو را به‌شکل‌گلی نيازهای حقير بشــر اجازه نداد